สวิตช์ทางเดียว,สวิตช์สองทาง/สี่ทาง Switch HACO รุ่น quattro